Amozeshelectronic.com

انبار (مجازی)

شما می توانید در شرح نامه زیر  نام دستگاهی که می خواهید بفروش رسانده و یا خریداری کنید را با ذکر نام دستگاه ، نام خود ، و شماره تماس و ایمیل خود  بنویسید،که پس از تایید در زیر مجموعه های انبار و در قسمت مربوط به ان دستگاه برای دیده شدن نوشته خواهد شد