Amozeshelectronic.com

سیم پیچ

یکی از مسائل مهم علم الکترونیک به نیروی القایی و سیم پیچها مربوط می شود ویکی از راه های تولید جریان و ولتاژ با استفاده از القا و نیروی الکترو مغناطیسی ممکن می شود همچنین از سیم پیجها برای کاهش و افزایش ولتاژ استفاده می شود و بسیاری از نوسان سازها و مدارات تشدید با استفاده از سیم پیچها میسر می شود.
هنگامی که از یک سیم جریان الکترونیکی عبور می کند در اطزاف ان میدان مغناطیسی به وجود می اید که عمود بر جریان الکترونیکی است ، به این میدان، میدان الکترو مغناطیسی گفته میشود زیرا عامل ان حرکت الکترونها و جریان الکترونیکی است.
کشف این نیرو به کارهای مایکل فارادی بر می گردد ، او در ازمایشاتش فهمید که اگر اهنربایی را به درون یک سیم پیچ ویا به بیرون از ان هدایت کند در ان سیم پیچ نیروی الکترومغناطیسی و بزبان دیگر ولتاژ ایجاد می کند.

القا

 

گفتیم که یکی از راه های تولید ولتاز به وسیله سیم پیچ است ، اگر یک اهنربای طبیعی ویا مصنوعی را حول یک محور عمود بر یک سیم پیچ به دوران در بیاوریم در ان ولتاژ ایجاد می شود که می توان انرا به جریان الکترونیکی تبدیل کرد دینامها بر این اساس درست شده اند به شکل زیر توجه کنید:

تولید ولتاژ

 

همچنین اگر یک سیم پیچ در نزدیکی سیم پیچ دیگری قرار بگیرد که در ان جریان الکتریکی وجود دارد در ان سیم ولتاز ایجاد می کند و اگر سیم پیچها هسته داشته باشن القا بیشتر است، این پدیده اساس کار ترانسفورماتورهای کاهنده و یا افزاینده است، شکل زیر را نگاه کنید:

ترانس34

 

نیروی القا شده به چند عامل بستگی دار

۱ . تعداد حلقه های پیچیده شده.
۲ .جنس هسته ای که سیم بدور ان پیچیده شده است.
۳ .شکل واندازه هسته.
۴ .شکل و اندازه و نحوه پیچیده شدن سیم پیچ.
همچنین اگر جریان القا کننده متناوب باشد ومیزان تغیرات ان بیشتر باشد جریان القا شده بیشتر است
پیچی را که از ان جریان الکتریکی اولیه عبور می کند را اولیه و سیم پیچ دیگری که جریان الکتریکی در ان القا می شود را ثانویه می نامند ،با تغیر تعداد حلقه های سیم پیچ اولیه و ثانویه می توانیم ولتاژهای متفاوتی را القا کنیم.
واحد سنجش نیروی القا شده هانری است که از نام ژوزف هانری فیزیکدان امریکایی گرفته شده و او اولین کسی است که نیروی الکترو مغناطیسی را کشف کرده است، هانری واحد بزرگی است و در عمل از اعشار ان ،میلی ،میکرو، و نانو استفاده می شود.
همانطور که در بالا گفتیم از سیم پیچها برای ساختن مدارات تشدید وانواع نوسان سازها استفاده می شود که در مبحث مدارات تشدید و نوسان سازها به تفصیل در مورد ان بحث خواهد شد، درشکل زیر سلفهای گوناگونی نشان داده شده است :

سیم پیچ.

نکته مهم در مورد سیم پیچها نحوه واکنش انها به جریان های مختلف است ، اگرمیزان جریانی که از انها عبور می کند ثابت باشد ؛یعنی با گذشت زمان کم و زیاد نشود مقدار مقاومتی که در مقابل جریان نشان می دهند در حد مقاومت اهمی جنس هادی انها است وبه میزان القایی انها بستگی ندارد، اما اگر جریان عبور کننده در حال افزایش ویا کاهش باشد در مقابل جریان واکنش انها متفاوت خواهد بود که در بخش مدارات تشدید انرا توضیح خواهیم داد.

پاسخ دهید