Amozeshelectronic.com

منابع تغذیه خطی

شکل زیر مدار یک منبع تغذیه نیم موج را نشان می دهد که از یک سیم پیچ دوبل (ترانسفورماتورکه شامل یک اولیه ویک یا چند ثانویه است) و یک دیود و یک خازن تشکیل شده است. از آنجا که دراین مدارها نصف ولتاز یکسو می شود نمی توان از آن برای مداراتی استفاده کرد که بیش از نیم وات توان نیاز دارند.

pwr-supply-halfwave-318

wf-hum_60hz-03

ریپل(نوسان) خروجی این منبع تغذیه ۶۰ هرتز است

شکل زیر یک مدار تغذیه تمام موج با اتصال سر وسط را نشان می دهد را نشان می دهد که درهر باراز یک نیمه ترانس استفاده می کند و بنابر این ریپل خروجی این منبع تغذیه ۱۲۰ هرتز است

wf-hum_120hz-03

pwr-supply-dual-307

مدار زیر یک منبع تغذیه تمام موج پل(بریج) را نشان می دهد که با صرفه ترین مدار تغذیه است

pwr-supply-fullwave-287

مدار زیر یک منبع تغذیه تمام موج پل است که دارای ولتاژ دو گانه و اتصال زمین یعنی ولتاژ صفر است.

pwr-supply-fullwave-ct-304

مدار زیر یک منبع تغذیه کامل که شامل یک ترانس و چهار دیود و یک خازن و یک مقاومت است را نشان می دهد که با صرفه ترین و قابل اعتماد ترین منبع تغذیه است.

pwr-supply-fullwave-net-420مدار زیر شکلی از مدار بالا است که از یک رگولاتور(تنظیم گننده ولتاژ) نیز بهره می برد.

  pwr-supply-vr-linear-446

پاسخ دهید