Amozeshelectronic.com

گیتهای منطقی

  • گیتهای منطقی(لاجیک گیت) آجرهای ساختمانی هر سیستم دیجیتال(شمارنده) هستند، گیت مداری الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و اما تنها یک خروجی دارد،رابطه بین ورودی و خروجی بر مبنای منطق معینی است.بنابر این تعریف گیتها اینگونه نامگذاری شده اند:
  • AND اند (و)
  • OR ) اور (یا
  • NOT نات (نه)
  • NAND ناند (نه و)
  • NOR (نه یا) نور
  • X-OR ایکس اور
  • X-NORایکس نور

 

شکل زیر مداری را نشان می دهد که کار کرد اند دارد، این گیت دو و یا چند ورودی و یک خروجی دارد ، نمای مداری آن را در شکل زیر می بینیم:

and_logic - Copy

و شکل زیر جدول راستی آزمایی آن را نشان می دهد:

 

and_truthtable

شکل زیر مداری را نشان می دهد که کار کرد اور دارد ، این گیت دو و یا چند ورودی و یک خروجی دارد ، نمای مداری آن را در شکل زیر می بینیم:

or_logic

 

و شکل زیر جدول راستی آزمایی آن را نشان می دهد:

 

or_truthtable

گیت نات که بیشتر به نام اینورتر(وارونه کننده) شناخته می شود یک ورودی و یک خروجی دارد و نمای مداری آنرا در شکل زیر می بینیم :

not_logicشکل زیر جدول راستی آزمایی آن را نشان می دهد:

 

not_truthtable

گیت ناند که کار کردی مانند یک نات و یک اند دارد ، دو ویا چند ورودی و یک خروجی دارد که نمای مداری آنرا در شکل زیر می بینیم:

nand_logicشکل زیر جدول راستی آزمایی آن را نشان می دهد:

nand_truthtable
گیت نور که کارکرد نات+نور را دارد دو و یا چند ورودی و یک خروجی دارد و نمای مداری آنرا می توانید در شکل زیر ببینید:

 

nor_logic

شکل زیر جدول راستی آزمایی آن را نشان می دهد:

 

nor_truthtableگیت ایکس اور نوع بخصوصی از گیت است که در نیم جمع کننده ها ،تمام جمع کننده ها و منها کننده ها از آنها استفاده می شود ودو و یا چند ورودی و یک خروجی دارد، نمای مداری آنرا می توانید در شکل زیر ببینید:

xor_logic

شکل زیر جدول راستی آزمایی آن را نشان می دهد :

xor_truthtable

گیت ایکس نور نوع بخصوصی از گیت است که در نیم جمع کننده ها ،تمام جمع کننده ها و منها کننده ها از آنها استفاده می شود ودو و یا چند ورودی و یک خروجی دارد، نمای مداری آنرا می توانید در شکل زیر ببینید:

xnor_logic

شکل زیر جدول راستی آزمایی آن را نشان می دهد:

 

xnor_truthtable

 

تمامی مدارات لاجیک( منطقی) از ترکیب این واحدها ساخته شده و همچون شبکه های مولکولی حیات تنوع بیشماری را در مدارات هوشمند به ما عرضه کرده اند آنها مانند محدود الفبای زبانها هستند که با آنها می توان شاهکارهای بزرگی در زمینه اتوماسیون گرفته تا هوش مصنوعی را به وجود آورد.

 

 

 

 

پاسخ دهید