Amozeshelectronic.com

مودولاسیون

مودولاسیون

هر گونه تغییری بر روی علایم الکترونیکی مدولاسیون نام دارد، برای نوشتن و رسم هر گونه علامتی ما به یک صفحه سفید و یا سطحی که بتوان علامتی را بر روی آن ثبت کرد نیاز داریم. به همان گونه برای فرستادن علایم الکترونیکی ما به موج حاملی که نقش صفحه سفید را بازی کند نیاز داریم.

امواج الکتریکی و بطور کلی تمام امواج الکترومغناطیسی بدلیل خاصیت موجی خود تنها می توانند به صورت امواجی سینوسی از منابع انتشار دهنده خود منتشر شوندو به همین دلیل تغییراتی که بر روی آنها انجام می گیرد شامل تغییرات در دامنه این امواج و فرکانس آنها است.

این امواج را که علایم اطلاعاتی بر روی آنها سوار می شوند امواج حامل می نامند.

 مدولاسیون دامنه(AM)

در مدولاسیون دامنه ، دامنه موج با شدت وضعف علایم صوتی زیاد و کم می شود تا متناسب با آن دامنه های متفاوتی را در موج حامل ایجاد کند. در شکل زیر میتوانید چگونگی سوار شدن موج صوتی را بر روی موج حامل ببینید:

am modulation

مدولاسیون دامنه ساده ترین راه برای مدولاسیون یک علامت است ودمودولاسیون (آشکار سازی) آن یعنی پیاده کردن علامت صوتی از موج حامل بسیار ساده است. مدولاسیون دامنه(آ ام) برای آشکارسازی تنها به یک دیود نیاز دارد. مداری که بسیار رایج است شامل یک دیود می شود که تنها به یک نیمه موج اجازه می دهد به مدار راه پیدا کند و از یک خازن استفاذه می شود تا موج حامل را جدا کرده و تنها علامت صوتی را باقی می گذارد.

با استفاده از یک مدار تقویت کننده می توان این علامت صوتی را تقویت کرده واز آن برای راه اندازی یک بلند گو استفاده کرد. از آنجا که مدارات آشکارسازی مدولاسیون دامنه بسیار ارزان است دستگاه هایی که بر این اساس کار می کنند نیز ارزان هستند.

مدولاسیون دامنه بمانند هر مدولاسیون دیگری مزایا و نقایسی دارد. و این بدان معنی است که از آن با نوجه به شرایط استفاده می شود.

advantages am modolation

مودولاسیون فرکانس (FM)

ساده ترین راه مدولاسیون مدولاسیون دامنه است اما این تنها راه برای سوار کردن علایم صوتی بر روی موج حامل نیست. با استفاده از تغییر دادن فرکانس موج حامل متناسب با علامت صوتی نیز می توان علایم صوتی را منتقل کرد. شما در شکل زیر می توانید تغییر فرکانس موج حامل را متناسب با ولتاژ علایم صوتی مشاهده کنید.

fm modulation

از مزایای این نوع مودولاسیون این است که نویز پذیری آن بسیا ر کم است و یکی از عیوب آن این است که بر خلاف امواج کوتاه، امواج اف ام به خط مستقیم حرکت می کنند و هنگام بر خورد به جو منعکس نشده و از آن عبور میکنند.

پاسخ دهید