رله تقویت کننده

رله تقویت کننده از ترانزیستورها و رله ها میتوان برای تقویت کردن و ایزوله کردن یک سیگنال ضعیف به یک سیگنال قوی استفاده کرد، شکل زیر یک مورد از این مدارات را نشان می دهد