چند برابر کننده های ولتاژ

چند برابر کننده های ولتاژ در بسیاری از جهات مانند یکسو کنندهای ولتاژ عمل می کنند و موارد کار برد آنها در اجاقهای الکتریکی، لامپ کاتدی ووسایل تست ولتاژ بالا است که نیاز به تولید ولتاژهای بالا با استفاده از ولتاژهای پایین ضروری است. بطور کلی ولتاژ خروجی یکسو شده یک ولتاژ متناوب محدود به … ادامه خواندن چند برابر کننده های ولتاژ