Amozeshelectronic.com

بایگانی دسته ها: مقاومت

مقاومت

اولین مسئله در استفاده از جریان الکتریکی کنترل کردن میزان جریان ان است و به دو گونه میتوان این کار را انجام داد، یکی با کنترل ولتاژبین دو نقطه و دیگری با کم و زیاد کردن مقاومت بین ان دو نقطه ،چون استفاده کردن از ولتاژهای گوناگون عملاً اقتصادی نیست بطور کلی از روش دوم استفاده میکنند

مقاومتها قطعاتی هستند ک با ترکیب کردن مواد هادی با مواد دیگر که کمتر رسانا هستند درست می شوند و هر چه در صد هادی بیشتر باشد مقاومت ان کمتر میشود و جریان بیشتری را عبور میدهد، بیشتر مقاومتها کربنی هستند و با نوارهای رنگی میزان مقاومت انها نشان داده میشود، در شکل زیر یک مدار ساده کنترل جریان برای روشن کردن یک دیود نورانی ارائه شده است:

مدار ساده کنتر جریان

معادل عددی نوارهای رنگی در شکل زیر نشان داده شده است، رنگ اول و دوم عددهای اصلی هستند و رنگ سوم اگر یکی از رنگهای از صفر تا نه باشد تعداد صفرها را نشان میدهد،و اگررنگ  سوم طلایی ونقره ای باشد اعشار را نشان میدهد، نقره ای دو رقم و طلایی یک رقم ، رنگ چهارم در صد تقریب و رنگ پنجم مربوط به ضریب حرارتی  است و بیشتر در مورد مقاومتهای است که مصارف نظامی دارند.

 

resistor code

 

 

برای خواندن کد رنگی مقاومتها انها را طوری در دست می گیریم که رنگ طلایی و یا نقرهای انها به سمت راست باشد و از چپ براست معادل هر رنگ را می نویسیم در شکل زیر چند مقاومت با معادل عددی انها نشان داده شده است:

خواندن مقاومتها

 

مقاومتها در حالت سری با هم جمع می شوند،اما در حالت موازی مقاومت انها بنا بر فورمول زیر کاهش پیدا میکند:

R2×R1%R1+R2

مثلا اگر دو مقاومت۱۰۰ اهمی بطور موازی قرار گرفته باشند می شود ۵۰ اهم:

۱۰۰×۱۰۰%۵۰ =۱۰۰+۱۰۰

در نوشتن مقدار مقاومتها از علامت اختصاری   Ω  به جای اهم استفاده میشود.