Amozeshelectronic.com

بایگانی دسته ها: خازن

خازن

خازنها قطعاتی هسند که برای ذخیره کردن ولتاژ،صاف کردن و جلوگیری کردن از نوسانات منابع تغذیه ويا، انتقال علایم الکتریکی از یک مدار به مدار دیگرو همچنین برای ساختن مدارات تشدید بکار گرفته می شوند و این کار را با تغییر جریان الکتریکی به میدان الکتریکی انجام می دهند.
خازنها عمدتا از دو صفحه(جوشن) هادی که با یک صفحه غیر هادی از هم جدا شده اند درست می شوند، هنگامی که به یک صفحه الکترون اظافه و از صفحه دیگر الکترون کم میکنیم ذرات موجود در اطراف دو صفحه از حالت بی نظمی در امده و بشکل خطوط نیروی الکترومغنا طیسی بین دو صفحه اراسته می شوند.
این خطوط موجب پایداری قطبی شده گی میشوند و در صورت برداشته شدن ولتاز اعمال شده و نبودن هادی بین دو صفحه، ارایش انباشته گی الکترونها در یک صفحه و حفره ها را که جای الکترونهای کاسته شده درصفحه دیگر است را حفظ می کنند؛ شکل زیر برای درک بهتر اورده شده است:

هرگاه سطح اب در مخزن۱ زیادترشود فشار اب در کانال هدایت کننده اب زیادتر شده وسطح اب در مخزن ۲ بالاتر می اید وهر وقت سطح اب در مخزن۱ پایین بیاید اب ذخیره شده در منبع ۲ به کانال برمی گردد.
بهترین مولدهای جریان و ولتاژ الکتریکی مکانیکی هستند یعنی نیروی مکانیکی را به جریان الکتریکی تبدیل می کنند، اما به خاطر ویزگی تولید ان توانایی تولید جریان یکسورا ندارند و در تولید جریان دوسویه (الترناتیو) فقط می توانند ولتاز سینوسی تولید کنند؛ ولتاژ سینوسی ولتاژی است که از یک نقطه صفر شروع شده وبتدریج افزایش می یابد تا به بالاترین حد خود می رسد ، سپس از میزان ان کاسته شده ودوباره به نقطه صفر بر می گردد،سپس جهت ولتاژ وارونه شده وبه بالاترین حد منفی خود نزدیک شده و سپس به نقطه صفر بر می گردد به شکل زیرتوجه کنید:

شکل سینوسی

ولتاژ از نقطه الف شروع شده و بتدریج زیاد می شود تا بالاخره به بیشترین حد خود در نقطه ب می رسد، سپس از میزان ان کاسته شده و دو باره به صفر می رسد؛ نقطه ج، پس از ان جهت ولتاژ عوض شده و رو به افزایش می رود تا به بیشترین حد ولتاژ منفی یعنی نقطه د می رسد، از این نقطه به بعد از میزان ولتاژ کاسته شده تا دو باره به صفر بر می گردد.
اگر بخواهیم این پدیده را به کمک جریان اب نشان دهیم می توانیم از شکل یک و دو استفاده کنیم، در شکل یک در کانال فرضی ما اب از چپ به راست در جریان است ، ازکمترین میزان شروع شده و به بیشترین حد خود می رسد، سپس از میزان ان کاسته شده و بتدریج تمام می شود، سپس جهت جریان اب عوض شده و از سمت راست وارد کانال می شود و همان داستان دو باره تکرار میشود، شکل دو، این یک جریان دو سویه ویا متناوب است.
هر خازن ظرفیت معینی دارد که با بزرگی سطح صفحات و نزدیکی صفحات به یکدیگر تناسب دارد، هرچه سطح صفحات گسترده تر باشد ظرفیت خازن بیشتر است، همچنین هر چه صفحات خازن به هم نزدیکتر باشند ظرفیت ان نیز بیشتر است و جنس صفحه عایق بین ان دو صفحه نیز در ظرفیت خازن موثر است، هر بیشتر عایق باشد ظرفیت بیشتر می شود.
خازنها جریان متناوب را براحتی از خود عبور می دهند اما جریان مستقیم را از خود عبور نمی دهند این واکنش متفاوت خازنها در مقابل جریان مستقیم و متناوب موارد استفاده فراوانی دارد که در بخش مدارات تشدید توضیح داده خواهد شد.
واحد ظرفیت(کاپاسیتانس) فاراد است که از نام مایکل فارادی که در این زمینه تحقیق کرده است گرفته شده است. فاراد واحد بزرگی است و در عمل ازمیلی فاراد ( یک هزارم فاراد)، میکرو فاراد ( یک هزارم میلی فاراد)، ونانو فاراد(یک هزارم میکرو فاراد) و پیکو فاراد (یک هزارم نانو فاراد) استفاده می شود، در شکل زیر خازنهای متفاوتی نشان داده شده است:

Capacitors_(7189597135)

ظرفیت خازنها را روی بدنه انها می نویسند.