Amozeshelectronic.com

بایگانی دسته ها: دیود

دیود

دیودها یا یکسو کننده ها قطعاتی هستند که جریان را یکطرفه می کنند؛ یعنی به الکترونها اجازه می دهند تا فقط از یکسو به طرف دیگر جریان پیدا کنند، به مثال اب در کانال بر گردیم، دیودها مانند سوپاپهای هستند که با فشار اب در جهت موافق باز شده وبه اب اجازه عبور می دهند اما با فشار اب در جهت مخالف بسته شده وازعبور ان جلوگیری می کنند

دیودها

 

دیودها را از نیمه هادیها می سازند نیمه هادیها موادی هستند که بین هادی ها و نا رساناها قرار می گیرند،دیودها از ژرمانیم و سلیسیم و مواد مشابه به ان می سازند،این مواد در حالت خلوص عایق هستند اما با ترکب شدن با مواد دیگردر صد هدایتشان تغییرکرده و به نیمه هادی تبدیل می شوند به این نوع ترکیب کردن دوپینگ گفته می شود و به این روش می توان قطعاتی ساخت که تعداد الکترونها و یا حفره ها زیادتراز حالت اولیه انها باشد ، جای خالی الکترون را حفره می نامند که بار ان مثبت است و اساساً جریان الکتریکی وابسته به وجود حفره در یک منطقه و الکترون ازاد در منطقه دیگر است. به شکل زیر نگاه کنید:

diode13 - Copy

در سمت راست محل اتصال قطعه مثبت وجود دارد که تعداد حفره های ان بیشتر از تعداد الکترونهای ان است ودر سمت چپ قطعه منفی قرار دارد که تعداد الکترونها از حفره ها بیشتر است، الکترونها بار منفی دارند و جای خالی انها در اتم بار مثبت پیدا می کند، اگر مداری مانند شکل بالا سمت راست داشته باشیم که از یک دیود و یک مقاومت تشکیل شده باشد، الکترونهایی که در نزدیکی محل اتصال و در قطعه منفی هستند به طرف حفره های قطعه مثبت که نزدیک محل اتصال هستند رفته و در ان ناحیه دیگر الکترون وحفره ازاد باقی نمی ماند ویک منطقه عایق مانند کم عرض را به وجود می اورند، حال اگر به قطعه منفی ولتاژ منفی و به قطعه مثبت ولتاژ مثبت بدهیم الکترونها به سمت راست امده وحفره ها نیز به طرف سمت چپ حرکت کرده ویک جریان دایمی را به وجود می اورند و به این گونه ولتاژ دادن بایاس موافق گفته می شود زیرا به هر قطعه ولتاژی موافق با ان قطعه داده می شود و دو قطعه با هم مانند یک هادی عمل نموده و جریان الکترونی را از خود عبور می دهند، شکل زیر:

بایاس موافق

 

 

اما اگر به دو قطعه ولتاژی مخالف با نوع انها بدهیم عرض منطقه عایق گسترش یافته و دو قطعه کاملاٌ عایق خواهند شد؛ شکل زیر:

diode6

 

 

دیودها انواع گوناگونی دارند وهر نوع ان در مدار علامت بخصوصی دارد در زیر علامت تعدادی از انها اورده شده است:

new diodes symboles

دیودها برای یکسو کردن جریان متناوب در مدارات تغذیه بسیار کاربرد دارند و شناخت کار انها برای تعمیرات بسیار سودمند است وانواع گوناگونی دارند که دیودهای منتشر کننده نور و دیود زینر که ولتاز دو سر خود را در ولتاژ معینی که برای ان ساخته شده است ، ثابت نگه می دارد، شکل زیر یک مدار ساده تغذیه را نشان می دهد که در ان ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهری با ترانس کاهنده کاهش یافته و سپس یکسو شده و برای راه اندازی قسمتهای مختلف اماده می شود:

tn_9v-power-supply-using-lm7809