Amozeshelectronic.com

بایگانی دسته ها: نوسان

نوسان

مدارات تشدید و نوسان سازها یکی از مهم ترین مباحث علم الکترونیک هستند و شناخت انها می تواند در درک بسیاری از مباحث این علم به ما کمک کند،برای شناختن انها نخست باید مفهوم نوسان را درک کرد؛بطور کلی اگر حالتی بطور مکرر روی دهد به ان نوسان می گوییم، مثلاٌ یک تاب را در نظر بگیرید که با اهنگی خاص جلو امده و به عقب می رود؛ این پدیده یک نوسان مکانیکی است، و یا پاندول یک ساعت که مرتباٌ به چپ وراست می رود نیز یک نوسان کننده است.
اگر جریان الکترونی و ولتاژ بین دو نقطه مکرراٌ وبا اهنگی خاص کم وزیاد شود نیز در این تعریف می گنجد:

پاندول

درشکل بالا یک پاندول را می بینید که بین سمت چپ وسمت راست در حال نوسان است ، حال اگر یک صفحه کاغذ را متناسب با زمان و عمود بر جهت نوسان بکشیم تقریبا خطی مشابه با خط رسم شده رسم می کندحرکت پاندول از نقطه ا شروع شده و تا نقطه ب ادامه دارد سپس دو باره به سمت نقطه شروع ج امده و به سمت راست حرکت می کند تا به نقطه د می رسد،که در منتهی الیه سمت راست است ،سپس دو باره به سمت نقطه ه که در امتداد نقطه شروع است حرکت می کند؛ از نقطه ا تا نقطه ه پاندول تمامی خطهای واقع در روی صفحه را یکبار قطع کرده و از این به بعد دیگر هر خطی را قطع کند تکراری است،حال اگر این پاندول را با یک اهنربای الکتریکی(سیم پیچی که بدور یک هسته اهنی پیچیده شدهاست) و با یک جریان متناوب تحریک کنیم به نوسان خواهد افتاد و باز شکلی مانند شکل بالا را رسم خواهد کرد . از نقطه ا تا نقطه ه را یک سیکل (چرخه) می نامند که شامل چهار مرحله یا فازاست از ا تا ب مرحله افزایش ولتاژ در جهت مثبت است،از ب تا ج مرحله کاهش موج مثبت است واز نقطه ج جهت جریان یا ولتاژ عوض شده و در جهت منفی افزایش پیدا می کند تا به نقطه د می رسد و از ان به بعد از دامنه منفی کاسته شده تا دوباره به نقطه ه یعنی صفر برسد، اگر ان چهار مرحله را با دقت ملاحظه کنیم می بینیم که از دو نیم دایره و یا یک دایره کامل تشکیل شده است که با در نظر گرفتن اینکه دایره را بطور قراردادی به سیصد و شصت درجه تقسیم کرده اند می توان هر مرحله را نود درجه بحساب اورد، تکرار این سیکلها ویا چرخه ها را بسامد می نامند و معادل انگلیسی ان فرکانس است.
اگر یک سیکل(چرخه) ۱ ثانیه طول بکشد ان را یک هرتز به حساب می اورند واحد هرتز از نام دانشمند المانی،هاینریش رودولف هرتز بر گرفته شده است که اولین کسی است که امواج الکترومغناطیسی را کشف کرد.
نوسان سازها ومدارات تشدید را با استفاده از خازنها و سیم پیجهای القایی(سلف ) و کریستالها می سازند ،پیش از کشف کریستالها این مدارات را تنها با استفاده از خازن و سلف می ساختند.