Amozeshelectronic.com

بایگانی دسته ها: چند برابر کننده های ولتاژ

چند برابر کننده های ولتاژ

چند برابر کننده های ولتاژ

در بسیاری از جهات مانند یکسو کنندهای ولتاژ عمل می کنند و موارد کار برد آنها در اجاقهای الکتریکی، لامپ کاتدی ووسایل تست ولتاژ بالا است که نیاز به تولید ولتاژهای بالا با استفاده از ولتاژهای پایین ضروری است.

بطور کلی ولتاژ خروجی یکسو شده یک ولتاژ متناوب محدود به پیک(نوک) ولتاژ ورودی است.اما ما می توانیم با استفاده از مداراتی که شامل دیود و خازن است این ولتاژ ورودی را چند برابر کنیم،مدار چند برابر کننده زیر را ملاحظه کنید:

vd1

مدار بالا یک مدار چند برابر کننده متقارن ولتاژ را نشان می دهدکه از دو مدار یکسو کننده نیم موج تشکیل شده است.با افزودن دیود و خازن دومی به خروجی یک مدار یکسو کننده نیم موج استاندارد ما میتوانیم ولتاژ خروجی را به میزان معینی افزایش دهیم.

هنگامی که موج سینوسی مثبت است خازن ۱ از راه دیود ۱ پر می شود و و هنگامی که منفی است خازن ۲ را از راه دیود ۲ پر می شود، ولتاژ دو برابر شده از دو خازن سری شده بدست می آید.

ولتاژ بدست آمده از راه مدار های چند برابر کننده ولتاژ عملاً نامحدود است اما به خاطر ولتاژ تنظیم نشده خروجی و میزان جریان کمی در حد یک دهم محدودیتهای دارند،اما اگر خوب طراحی شده باشند و با ترانسفورمرهای مناسب همراه باشند می توانند ولتاژهایی از صدها ولت تا هزاران ولت را تولید کنند.

دو برابر کننده ولتاژ

همانگونه که از اسم آن پیدا است این مدار ولتاژ ورودی را دو برابر می کند،این مدار شامل دو دیود ،دو خازن و ولتاژ ورودی متناوب است( ولتاژ ورودی می تواند ولتاژ خروجی سویچینگ نیز باشد.

این پمپ ساده دیود خازنی ولتاژ خروجی یکسو شده دو برابری از نوک تا نوک را تولید کند،به عبارت دیگر از کار توامان دیود و خازن ولتاژ دو برابر می شود.

vd2

بیایید ببینیم مدار چگونه کار می کند،این مدار یک مدار دوبرابر کننده نیم موج است،هنگامی که موج منفی است دیود ۱ بایاس موافق ( در حالتی است ک کاتد منفی و آند مثبت است و جریا ن اجازه عبور دارد)دارد خازن ۱ با ولتاژی برابر با ولتاژ ورودی پر می شودو از آنجا که مسیری برای خالی شدن ندارد همچون یک ولتاژ ذخیره شده باقی می ماند و همچنین از راه دیود ۲ خازن ۲ را نیز پر می کند.

در سیکل مثبت ولتاژ ورودی دیود ۱ بایاس مخالف دارد و اما دیود۲ بایاس موافق دارد و خازن ۲ شروع به پر شدن می کند و چون همراستا با جریان ذخیره شده خازن ۱ است به دو برابر ولتاژ ورودی می رسد.

با بر عکس کردن راستای دیود و خازن می توانیم ولتاژ منفی را نیز بدست آوریم،همچنین با اضافه کردن یک مدار چند برابر کننده به خروجی یک مدار دیگر ولتاژ ورودی را سه برابر و چهار برابر و باز هم بیشتر تبدیل کنیم.

سه برابر کننده ولتاژ

v3

با افزودن مداری مرکب از یک دیود و یک خازن دیگر می توانیم مدار دو برابر کننده ولتاژ را به مدار سه برابر کننده ولتاژ تبدیل کنیم توجه داشته باشید که افت ولتاژ در دو سر یکسو کننده ها از ولتاژ خروجی کم می شود، همچنین با اظافه کردن این طبقات می توانیم باز هم ولتاژ خروجی مضاعف تری را بدست آوریم،به شکل توجه کنید:v4